Keri Üles

SBS rullmaterjal

SBS bituumenrullmaterjal

SBS rullmaterjali ehk bituumenkatusekatte paigaldamisel tuleb arvestada, et paigaldus on välistatud nii vihma, lumesaju kui ka tugeva tuule korral milleks on 17m/s ja enam. Arvestama peab ka paigaldustemperatuuridega mille madalaima lubatud leiab vastava materjali paigaldusjuhendist või tootelehelt.

Puitalustele võib kinnitada SBS bituumenrullmaterjali papinaeltega. Naelad peavad ulatuma läbi puitaluse. Vastavalt vajadusele kasutatakse bituumenrullmaterjali kinnitamiseks ka metallseibidega (d=40 mm) puidukruve. Servad ja ülekatted kinnitatakse 5cm kauguselt materjali servast, seda sammuga ca. 10cm. Rullmaterjali paani keskmine osa kinnitatakse kolmes reas sammuga 20cm. Vastavalt võimalusele võib bituumenrullmaterjalist aluskatte, lisaks ka mehaanilisele kinnitusele, aluspinna külge liimida, teise variandina gaasipõletiga keevitada. Viimase korral tuleb kindlasti arvestada ka tuleohutusmeetmeid ja kasutada maksimaalse ohutuse tagamiseks omaala spetsialiste.

SBS rullmaterjali paigaldamist keevituse, külmliimimise teel või kasutades iseliimuvaid materjale ülejäänud kihtide paigaldamiseks võib teostada alates teisest kihist. Paigaldamisel selleks ette nähtud külmliimiga peab katusekalle olema mitte rohkem kui 15 kraadi.

SBS rullmaterjalide paigaldamiseks kasutatakse propaangaasipõletit, iseliimuvaid materjale, külmliime, kuuma bituumenit, kuumõhu puhureid. Bituumenrullmaterjalist katuste kalle sõltub katuse konstruktsioonist ja peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Tavapärased lamekatused peavad olema kaldega vähemalt 1:10 kuni 1:40
  • Tavapäraste katuste neelu ja vastukalded peavad olema kaldega vähemalt 1:60 kuni 1:80
  • Kergliiklusega lamekatused, liiklusega koormatud katused, haljastusega katused, terrassid peavad olema kaldega vähemalt 1:80
  • Liiklusega koormatud katused peavad olema kaldega vähemalt 1:100
  • Materjali ei soovitata paigaldada risti kallet, kui katusekalle on väiksem kui 1:60
  • Katusekaevude äravoolutorud peavad olema soojusisolatsiooniga hermeetiliselt isoleeritud.
  • Katusekaev peab olema kaetud prahisõelaga. Bituumenrullmaterjal paigaldatakse kas ühe-, kahe- või kolmekihilisena

SBS bituumenrullmaterjali paigaldus

SBS rullmaterjali kihtide arv ja muu vajalik määratakse vastavas projektis. Enamasti kasutatakse kahekihilisi katusekatte lahendusi. Paigaldamist alustatakse katuse madalamast osast (veeäravoolukoht) liikudes paigaldamisega järjest kõrgemale. Katusekate rullitakse lahti eelnevalt ettevalmistatud katusepinnale ja rihitakse paika pärast mida rullitakse pool rulli ühest otsast kokku ning alustatakse rulli kinnikeevitamist. Selleks kuumutatakse gaasipõleti leegiga rulli alumine pool kuni bituumeni sulamiseni, samaaegselt rullitatakse rull lahti surudes bituumenrullmaterjalist katusepinnale. Sulanud bituumeni tahenedes toimub rullmaterjali nakkumine aluspinnaga. Sama korratakse ka rulli teise poolega. Vältimaks nurkade kokkukuhjumist, nihutatakse järgmise paanirea rull eelmise paanirea paani algusest ettepoole. Kõrvutiasetsevate rullipaanide algused peavad olema omavahel nihkes minimaalselt 15 cm, kuid soovitatud on siiski rohkem. Alumine rullmaterjali paani nurk lõigatakse ülekatte ulatuses 45 kraadise nurga all ära.

Mitmekihiliste katusekatete korral peavad olema erinevate kihtide vuugid üksteise suhtes nihkes. Nihke suurus peab olema minimaalselt 15cm. Paani ülekatted tehakse pikiülekattega 10cm ja otsa ülekattega 15cm. Ühenduskohad keevitatakse kinni aluspinnast eraldi, surudes vuugikellu või vuugirulliga ülekatte serva alt välja sulanud bituumenist ühtlase 0,5-1,5 cm laiuse vuugi, soovituslik on 1cm. Rullmaterjali horisontaalpinna paanid pööratakse vähemalt 5cm ulatuses vertikaalpinnale, kuid on keelatud viia ühes tükis tõste ehk ülespöörde lõpuni. Ülespööre viiakse lõpuni eraldi paanidega ja ülespöörete minimaalkõrguseks katusepinnast peab olema minimaalselt 30cm, seda ka katuseluukidel, katuseakendel, tavaakendel. Ülespöörded peavad olema tehtud ennem katusega kokkupuutuvate akende paigaldamist. Rõduukse alumine äär peab olema katuse pinnast kõrgemal kui 15cm või enam.

Tulvavee korral peab katuse ülespööre olema tulvavee ülemisest piirist kõrgemal kui 10cm või enam. Parapett ei tohi olla madalam kui 10cm. Parapeti pealmine pind peab olema katuse poole piisavalt kaldu.

SBS bituumenrullmaterjalist katus algab ja lõpeb reeglina ääreplekkidega. Katuse läbiviigud nagu torud, antennid ja muud sellised asjad, on soovitav eelistatult tihendada spetsiaalsete kummitihenditega. Mittestandardsete läbiviikude korral nagu näiteks erikujulised korstnad, erinevatest profiilmaterjalist toed jm, saab ja tuleb kasutada ülespööreteks bituumenrullmaterjalist ülespöördeid. Katuseläbiviigu ja katusekonstruktsiooni vertikaalosa (näiteks parapett, sein, tugi) vahe ei tohi olla väiksem kui 50 cm. Läbiviikude omavaheline kaugus teineteisest aga ei tohi olla väiksem kui 20cm.

Katuste soojustamise korral bituumenkatusematerjal kinnitatakse mehaaniliselt, enamasti katusetüüblite abil, aluskonstruktsioonile. Tüüblite asemel võib katusekatte stabiilsuse tagamiseks kasutada ka ballastkoormust. Lamekatuse pinnale ei tohi jääda sügavaid veelompe. Katusekalde puhul 1:80 ja vähem, on sügavate lompide vältimine kaunis raskendatud. Veelompide läbimõõt ei ole küll reglementeeritud, kuid sellegipoolest projektlahendustes lompe ette näha ei ole lubatud.