Keri Üles

Koolituskeskuse üldtingimused

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused

Koolitusele võivad registreeruda kõik isikud alates 18.a ja 7 päeva enne koolituse algust peab olema tasutud õppemaks 100% ( kui ei ole kokku lepitud teisiti)

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimine toimub koduleheküljel oleva registreerimisvormi, telefoni või e-posti kaudu.

Koolituse eduka lõpetamise aluseks on osalemine 80% teoreetilises- ja 80% praktilises tundides ning kutseoskuseksami sooritamises.

Koolituselt väljaarvamine kord

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Õppija soovil väljastatakse läbitud mahu osas tõend. Tõendit ei väljastata, kui õppija võttis ettenähtud koolituse mahust osa vähem kui 50%.

Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui koolituse alguseks pole tasutud õppemaks (kui pole kokku lepitud teisiti).

Koolituse eduka lõpetamise aluseks on osalemine 80% teoreetilises- ja 80% praktilises tundides ning kutseoskuseksami sooritamises.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub e-kirjaga saadetud arve alusel vastavalt arvel välja toodud andmetele. Arve saadetakse e-posti aadressile, mis on osaleja poolt antud registreerumisel. Arve peab olema tasutud 7 päeva enne koolituse algust.

Koolitusel osalemise tühistamine või mitteilmumine

Juhul kui mõjuval põhjusel ei saa koolitusest osa võtta, siis palume meid sellest koheselt teavitada e-maili aadressil: koolituskeskus@k-kate.ee

Kui koolitusest loobumine toimub 14 päeva enne koolituse algust, siis tagastame õppetasu täies ulatuses või osaliselt juhul kui on tehtud vältimatuid kulutusi (näiteks tellitud juba ära õppematerjalid, sertifikaadieksam vms) – sellisel juhul tagastame osalustasu, millest on maha arvestatud juba tehtud kulutused.

Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel koolituse õppetasu ei tagastata.

Koolituse tühistamine või edasilükkamine

Koolitajal on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata (kuni grupi täitumiseni) või koolitus ära jätta. Sellisel juhul teavitame osalejaid e-kirja või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid vähemalt nädal enne koolituse toimumist. Koolituse ärajäämisel korraldajast tuleneval põhjusel maksame 100% osalustasu tagasi.

Kinnitus andmete töötlemiseks ja salvestamiseks

Me kasutame kliendi edastatud andmeid ainult koolitusteenuse osutamiseks – selleks salvestame ja töötleme registreerimise käigus saadud andmeid ning edastame vastavalt vajadusele ka kolmandatele osapooltele (nt Eesti Töötukassa, koolituspartner vm).  Registreerides koolitusele kinnitad, et oled siin lehel esitatud tingimustega nõus.

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 K-Kate Katusetööd OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on K-Kate Koolituskeskus.

1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust nii eesti keeles kui ka vene keeles.
1.3 Koolituskeskus on esitanud täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 218343

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.

2.3 Koolituskeskus sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed: 

2.3.1 õppekava nimetus;
2.3.2 õppekavarühm;
2.3.3 õppekava koostamise alus;
2.3.4 õppe eesmärk;
2.3.5 õppe keel;
2.3.6 õppemeetodid;
2.3.7 õpiväljundid
2.3.8 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
2.3.9 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö osakaal;
2.3.10 õppe sisu;
2.3.11 õppekeskkonna kirjeldus;
2.3.12 lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
2.3.13 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;
2.3.14 õppekava kinnitamise aeg.

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse koolitatava eriala iseloomust ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata koolitusel osalejatel saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.

2.5 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.
2.6 Õppekavade koostamisel kaasame uusimaid ehitustehnoloogiaid ja oma ala eksperte. 

2.7 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.

2.8 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 K-Kate Koolituskeskus  poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad suurt töökogemust õpetataval erialal.

3.2 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.
3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks  kuu enne koolituse toimumise algust. Koolitusele registreerimine toimub koduleheküljel oleva registreerimisvormi, telefoni või e-posti kaudu. 

4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vahetult enne koolituse algust teabe koolituse täpse ajakava ja tunniplaani.

4.4 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on avarad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. 

4.5 Täienduskoolituse praktikatunnid on ette nähtud läbida ka K-Kate Koolituskeskuse praktikakeskuses ja/või K-Kate Katused OÜ ehitusobjektidel. Praktikandid varustatakse isikukaitsevahenditega ja eraldusmärkidega riietusega.

4.6  Täiendkoolituse õppepäeva pikkus on 7 tundi, mis sisaldab endas 8 akadeemilist tundi, lõunapausi 30 minutit ja nelja 10 minutilist pausi.

4.7 Koolitusgruppide suurused on 10 kuni 15 inimest, mis tagab individuaalse arengu koolituse jooksul.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad paberil anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning saavad teha ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. 

5.2 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.

5.3 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja oskused ning kas praktika eesmärgid said täidetud. Õppijale annab õppetöö kohta tagasisidet koolitaja individuaalselt. 

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Tagasi K-Kate Koolituskeskuse lehele

Abiinfo

Juriidiline aadress: K-Kate Katused OÜ, Valdeku 168 Tallinn 11217

Reg. number 12124368,
Aktiivne litsents EEH011745

koolituskeskus@k-kate.ee
+372 56641306